MY INNER KARAMA
MY INNER KARAMA
Shakti Stotra - 1

Hymns » Stotra » Shakti Stotra - 1

Shakti Stotra - 1


Date: 07-Jun-2015
View Original
Increase Font Decrease Font


ગુંજ ગુંજ ગુંજ આકાશમાં ગુંજે,

‘મા’ ની વીજળી ને ‘મા’ નો નાદ, આકાશમાં ગુંજે

આંખો એમની તો સહુને નિરખે, ગદા એમનો તો ચંડમુંડને મારે

આશિષ એમના તો ખૂબ વરસે, આનંદના પ્રવાહમાં તો એ નવડાવે

વાઘ સિંહ પર તો એ સવારી કરે, વિકારો આપણા તો એ નાશ કરે

કાલી સ્વરૂપ પ્રચંડ એનું, અંતરના અંધકારને તો એ ખત્તમ કરે,

નિર્મળ તો એનું હૈયું, દેખભાળ સદા એ તો મારી કરે

નરનાર સહુ કોઈ એને પુકારે, પુકાર તો એ બધાની સાંભળે

નવદુર્ગા અતિ પ્રિય છે, નવનાથ પણ એમાં સમાય છે

ઉમાપતિના તો એ દર્પણ છે, ઉમા તો એમનું બીજું નામ છે

કાલભૈરવ સદા સાથે રહે, હર કોઈનું જગમાં એ તો રક્ષણ કરે

વિચારોનું રક્તબીજમાંથી તોડે, વિશ્વાસનાં તો પરદા એ ખોલે

આંનદ, અતિ આનંદનું એ પ્રતીક છે, કરુણા તો એનો ચેહરો છે

નિર્મળતા તો છલકે છે, સાથે ક્રોધને એ તો બાળે છે

અનુરૂપ સહુને બનાવે છે,મધુકૈટભ સહુમાંથી કાઢે છે

રાક્ષસોને તો એ મારે છે, સદા બાળનું રક્ષણ કરે છે

એવી સુંદર એ તો દેખાય છે, સુંદર તો એનું હૈયું છે

મનમાં એ તો વસે છે, એવી ‘મા’ તો ગમે છે

આરાધના એની કરી નથી, છતાં ભક્તોને એ ભૂલી નથી

ગરબામાં તો ખોવાય છે, પુનમની રાતના એ અંત થાય છે

સિદ્ઘિઓથી એ ભરપૂર છે, સિદ્ધિથી એ પરે છે

ઝાંઝર, માળા એ તો પહેરે છે, અસ્ત્ર શસ્ત્ર પણ એ રાખે છે

માતા સહુની એ કહેવાય છે, સંમપૂર્ણતામાં તો એ જીવે છે

નાશ ન એમનો કદી થાય છે, માતાના ગુણ ન ગવાય છે

વિશ્વ આખાને સાંચવે છે, વિશ્વાની રચના એ કરે છે

વિશ્વમાતા એ કેહવાય છે, વિશ્વમાં તો એ રહે છે

જગતની જનની, એ તો મારી માતા છે, મારી અંદર એ છવાય છે

એનામાં મને સમાવે છે, એની કૃપાના ન તો ગવાય છે

દુર્ગા એનું નામ છે, સરસ્વતી, લક્ષ્મી પણ એમાં સમાય છે,

હર કોઈ એના ગુણગાન ગાય છે, હર કોઈ એને નમે છે

દેવ દૈત્ય એને માને છે, સહુના કામ એ તો કરે છે

આવી મારી માતા છે, માતાને મારા તો પ્રણામ છે

સદ્દબુદ્ઘિ એ તો આપે છે, પ્રેમમાં એ તો રમાડે છે

હર મુશ્કેલ દૂર કરે છે, આનંદનો ફુવારો જગાડે છે

મારી માતા મારી છે, સહુ કોઈ ને લાગે એની છે

નવરાત્રીમાં તો એ ઝુમે છે, હર રાત્રી જાગે છે

બાળકોને સદા કરે છે, માતા તારી શાનમાં ના કંઈ કહેવાય છે

આજ્ઞા તારી મંજૂર છે, તારા ખોળામાં મન સ્થિર છે

માતને તો શર ઝુકે છે, માતા સામે ન કોઈ પરદો છે

માતા એ જ મારું અસ્તિત્વ છે, માતામાં મારી ઓળખાળ છે

હે જગજનની તને પુકારું છું, તને તો હું પુકારું છું, તને પુકારું છું- ડો. ઈરા શાહ
Lyrics in English Increase Font Decrease Font


guṁja guṁja guṁja ākāśamāṁ guṁjē,

‘mā' nī vījalī nē ‘mā' nō nāda, ākāśamāṁ guṁjē

āṁkhō ēmanī tō sahunē nirakhē, gadā ēmanō tō caṁḍamuṁḍanē mārē

āśiṣa ēmanā tō khūba varasē, ānaṁdanā pravāhamāṁ tō ē navaḍāvē

vāgha siṁha para tō ē savārī karē, vikārō āpaṇā tō ē nāśa karē

kālī svarūpa pracaṁḍa ēnuṁ, aṁtaranā aṁdhakāranē tō ē khattama karē,

nirmala tō ēnuṁ haiyuṁ, dēkhabhāla sadā ē tō mārī karē

naranāra sahu kōī ēnē pukārē, pukāra tō ē badhānī sāṁbhalē

navadurgā ati priya chē, navanātha paṇa ēmāṁ samāya chē

umāpatinā tō ē darpaṇa chē, umā tō ēmanuṁ bījuṁ nāma chē

kālabhairava sadā sāthē rahē, hara kōīnuṁ jagamāṁ ē tō rakṣaṇa karē

vicārōnuṁ raktabījamāṁthī tōḍē, viśvāsanāṁ tō paradā ē khōlē

āṁnada, ati ānaṁdanuṁ ē pratīka chē, karuṇā tō ēnō cēharō chē

nirmalatā tō chalakē chē, sāthē krōdhanē ē tō bālē chē

anurūpa sahunē banāvē chē,madhukaiṭabha sahumāṁthī kāḍhē chē

rākṣasōnē tō ē mārē chē, sadā bālanuṁ rakṣaṇa karē chē

ēvī suṁdara ē tō dēkhāya chē, suṁdara tō ēnuṁ haiyuṁ chē

manamāṁ ē tō vasē chē, ēvī ‘mā' tō gamē chē

ārādhanā ēnī karī nathī, chatāṁ bhaktōnē ē bhūlī nathī

garabāmāṁ tō khōvāya chē, punamanī rātanā ē aṁta thāya chē

sidghiōthī ē bharapūra chē, siddhithī ē parē chē

jhāṁjhara, mālā ē tō pahērē chē, astra śastra paṇa ē rākhē chē

mātā sahunī ē kahēvāya chē, saṁmapūrṇatāmāṁ tō ē jīvē chē

nāśa na ēmanō kadī thāya chē, mātānā guṇa na gavāya chē

viśva ākhānē sāṁcavē chē, viśvānī racanā ē karē chē

viśvamātā ē kēhavāya chē, viśvamāṁ tō ē rahē chē

jagatanī jananī, ē tō mārī mātā chē, mārī aṁdara ē chavāya chē

ēnāmāṁ manē samāvē chē, ēnī kr̥pānā na tō gavāya chē

durgā ēnuṁ nāma chē, sarasvatī, lakṣmī paṇa ēmāṁ samāya chē,

hara kōī ēnā guṇagāna gāya chē, hara kōī ēnē namē chē

dēva daitya ēnē mānē chē, sahunā kāma ē tō karē chē

āvī mārī mātā chē, mātānē mārā tō praṇāma chē

saddabudghi ē tō āpē chē, prēmamāṁ ē tō ramāḍē chē

hara muśkēla dūra karē chē, ānaṁdanō phuvārō jagāḍē chē

mārī mātā mārī chē, sahu kōī nē lāgē ēnī chē

navarātrīmāṁ tō ē jhumē chē, hara rātrī jāgē chē

bālakōnē sadā karē chē, mātā tārī śānamāṁ nā kaṁī kahēvāya chē

ājñā tārī maṁjūra chē, tārā khōlāmāṁ mana sthira chē

mātanē tō śara jhukē chē, mātā sāmē na kōī paradō chē

mātā ē ja māruṁ astitva chē, mātāmāṁ mārī ōlakhāla chē

hē jagajananī tanē pukāruṁ chuṁ, tanē tō huṁ pukāruṁ chuṁ, tanē pukāruṁ chuṁ
Previous
Previous
Rudra Stotra
Next

Next
Shakti Stotra - 2
First...1112...Last
ગુંજ ગુંજ ગુંજ આકાશમાં ગુંજે, ‘મા’ ની વીજળી ને ‘મા’ નો નાદ, આકાશમાં ગુંજે આંખો એમની તો સહુને નિરખે, ગદા એમનો તો ચંડમુંડને મારે આશિષ એમના તો ખૂબ વરસે, આનંદના પ્રવાહમાં તો એ નવડાવે વાઘ સિંહ પર તો એ સવારી કરે, વિકારો આપણા તો એ નાશ કરે કાલી સ્વરૂપ પ્રચંડ એનું, અંતરના અંધકારને તો એ ખત્તમ કરે, નિર્મળ તો એનું હૈયું, દેખભાળ સદા એ તો મારી કરે નરનાર સહુ કોઈ એને પુકારે, પુકાર તો એ બધાની સાંભળે નવદુર્ગા અતિ પ્રિય છે, નવનાથ પણ એમાં સમાય છે ઉમાપતિના તો એ દર્પણ છે, ઉમા તો એમનું બીજું નામ છે કાલભૈરવ સદા સાથે રહે, હર કોઈનું જગમાં એ તો રક્ષણ કરે વિચારોનું રક્તબીજમાંથી તોડે, વિશ્વાસનાં તો પરદા એ ખોલે આંનદ, અતિ આનંદનું એ પ્રતીક છે, કરુણા તો એનો ચેહરો છે નિર્મળતા તો છલકે છે, સાથે ક્રોધને એ તો બાળે છે અનુરૂપ સહુને બનાવે છે,મધુકૈટભ સહુમાંથી કાઢે છે રાક્ષસોને તો એ મારે છે, સદા બાળનું રક્ષણ કરે છે એવી સુંદર એ તો દેખાય છે, સુંદર તો એનું હૈયું છે મનમાં એ તો વસે છે, એવી ‘મા’ તો ગમે છે આરાધના એની કરી નથી, છતાં ભક્તોને એ ભૂલી નથી ગરબામાં તો ખોવાય છે, પુનમની રાતના એ અંત થાય છે સિદ્ઘિઓથી એ ભરપૂર છે, સિદ્ધિથી એ પરે છે ઝાંઝર, માળા એ તો પહેરે છે, અસ્ત્ર શસ્ત્ર પણ એ રાખે છે માતા સહુની એ કહેવાય છે, સંમપૂર્ણતામાં તો એ જીવે છે નાશ ન એમનો કદી થાય છે, માતાના ગુણ ન ગવાય છે વિશ્વ આખાને સાંચવે છે, વિશ્વાની રચના એ કરે છે વિશ્વમાતા એ કેહવાય છે, વિશ્વમાં તો એ રહે છે જગતની જનની, એ તો મારી માતા છે, મારી અંદર એ છવાય છે એનામાં મને સમાવે છે, એની કૃપાના ન તો ગવાય છે દુર્ગા એનું નામ છે, સરસ્વતી, લક્ષ્મી પણ એમાં સમાય છે, હર કોઈ એના ગુણગાન ગાય છે, હર કોઈ એને નમે છે દેવ દૈત્ય એને માને છે, સહુના કામ એ તો કરે છે આવી મારી માતા છે, માતાને મારા તો પ્રણામ છે સદ્દબુદ્ઘિ એ તો આપે છે, પ્રેમમાં એ તો રમાડે છે હર મુશ્કેલ દૂર કરે છે, આનંદનો ફુવારો જગાડે છે મારી માતા મારી છે, સહુ કોઈ ને લાગે એની છે નવરાત્રીમાં તો એ ઝુમે છે, હર રાત્રી જાગે છે બાળકોને સદા કરે છે, માતા તારી શાનમાં ના કંઈ કહેવાય છે આજ્ઞા તારી મંજૂર છે, તારા ખોળામાં મન સ્થિર છે માતને તો શર ઝુકે છે, માતા સામે ન કોઈ પરદો છે માતા એ જ મારું અસ્તિત્વ છે, માતામાં મારી ઓળખાળ છે હે જગજનની તને પુકારું છું, તને તો હું પુકારું છું, તને પુકારું છું Shakti Stotra - 1 2015-06-07 https://www.myinnerkarma.org/stotra/default.aspx?title=shakti-stotra-1