MY INNER KARAMA
MY INNER KARAMA
Hyder Reshi, kashmir
Para Talks » Saints » Hyder Reshi, kashmir

Hyder Reshi, kashmir


Date: 25-Feb-2018
Increase Font Decrease Font
મુલાકાતની વાતો એવી હોય કે વારંવાર બોલાવું પડે છે;
મનની અવસ્થા એવી હોય કે પીરોની પાસે આવવું પડે છે;
હૈદરની વાતો એવી હોય છે કે ગેરોને પણ ઓળખાણ મળે છે;
મારી ક્ષમા એવી હોય છે કે ઈશ્વરને પણ માનવી પડે છે.


- પરા દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઘણા સંતોની આંતરદૃષ્ટિ.


Previous
Previous
Guru Gobind Singh
Next
Next
Jesus Christ
First...910...Last
મુલાકાતની વાતો એવી હોય કે વારંવાર બોલાવું પડે છે; મનની અવસ્થા એવી હોય કે પીરોની પાસે આવવું પડે છે; હૈદરની વાતો એવી હોય છે કે ગેરોને પણ ઓળખાણ મળે છે; મારી ક્ષમા એવી હોય છે કે ઈશ્વરને પણ માનવી પડે છે. Hyder Reshi, kashmir 2018-02-25 https://www.myinnerkarma.org/saints/default.aspx?title=hyder-reshi-kashmir